Centralizuoto priėmimo į Jonavos darželius sistema

Norėdami tęsti darbą, prisijunkite 

Dėmesio! Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės 2021 -2022 m. m.

Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus inf.  

Kilus neaiškumams, rašykite el. paštu rita.lisauskiene@jonava.lt

 Centralizuotas vaikų priėmimas į Jonavos r. savivaldybės švietimo įstaigų

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d.   sprendimu Nr. 1TS - 15 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pajungta duomenų bazės sistema (programa), kurios paskirtis - užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą švietimo įstaigose, organizuoti lankančiųjų ir pageidaujančių lankyti vaikų apskaitą bei visuomenės informavimą apie laisvas vietas grupėse ir jų poreikį.

    Nuo šiol tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galės pildyti elektroniniu būdu arba juos raštu pateikti bet kurios švietimo įstaigos vadovui.

    Teikiant prašymą elektroniniu būdu:
užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti savivaldybės tinklalapyje www.jonava.lt; www.jonavosdarzeliai.lt. Atsiųstą prašymą duomenų bazė (programa) registruoja automatiškai, suteikia užregistruotam vaikui unikalų sugeneruotą kodą, nustato eilės numerį. Vartotojui elektroniniu paštu patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti ir nurodomas unikalus užregistruoto vaiko kodas. Dokumentai ir/ar jų kopijos (vaiko gimimo liudijimas, nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė dėl vaiko priėmimo), pateikiami atvykus į švietimo įstaigą pasirašyti ugdymo sutartį.

    Jei prašymas pateikiamas raštu:
prašymas pateikiamas atvykus į švietimo įstaigą švietimo įstaigos vadovui darbo laiku. Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (vaiko gimimo liudijimas, nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė dėl vaiko priėmimo). Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas užpildo elektroninę prašymo formą ne vėliau kaip per tris darbo dienas pagal pateiktus duomenis pasirašytinai. Prašymas registruojamas duomenų bazėje (programoje), suteikiamas unikalus užregistruoto vaiko kodas ir eilės numeris. Tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų užregistruoto vaiko kodą savivaldybės tinklalapyje pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje.

    Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.
Kilus klausimams kreipkitės į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresniąją specialistę Rita Lisauskienė arba tel. (8 349) 500 62, el. p. rita.lisauskiene@jonava.lt